STOPPEN MET ROKEN PRAKTIJKGERICHTE (NA)SCHOLINGEN
Stoppen met roken
 

Momentum Training & Coaching Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 

1.Aanbod: Momentum Training & Coaching biedt coaching, trainingen en opleidingen aan. Het aanbod wordt afgestemd op de behoeften en vraag van de opdrachtgever/cliënt. De gesprekken/sessies worden altijd gevoerd met volwassenen. Daarnaast verzorgt Momentum Training & Coaching trainingen en opleidingen voor professionals. Voor aanbod zie website: www.ikdoehetanders.nu of www.momentumtraining.nl

2.Locatie: De gesprekken, trainingen en/of opleidingen zullen plaatsvinden op het praktijkadres Darwinhof 27 2041CR Zandvoort, in de coachcamper of op locatie, voor de laatse wordt vergoeding voor reistijd en reiskosten gerekend; zie www.ikdoehetanders.nu of www.momentumtraining.nl of punt 16

3.Contract: Het aantal gesprekken wordt vastgesteld in overleg, voor de opleidingen en trainingen zijn vaste programma’s vastgesteld, deze staan op de site.

4.Overeenkomst opzeggen: Alle partijen (opdrachtgever, cliënt en de coach, trainer/opleider) kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk, of per mail en in overleg telefonisch opzeggen.
Openstaande bedragen zijn dan direct opeisbaar en worden door ons binnen 14 dagen teruggestort.

5.Verhindering/ Annulering:.
Annuleren individuele coaching: Een bericht van verhindering voor individuele coaching namens de opdrachtgever/ cliënt, dient de coach 24 uur van tevoren te bereiken. Afspraken die tenminste 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden niet in rekening gebracht. Afspraken die korter dan 24 uur tevoren worden afgezegd, worden voor 100% in rekening gebracht. Afspraken langer dan 24 uur van tevoren afgezegd worden in overleg verzet.

Annuleren training en/of opleiding: De annuleringstermijn voor bedrijven voor training en/of opleiding gaat in overleg en wordt in de offerte opgenomen met een maximum van 7 dagen voor aanvang van de training of opleiding. Na inschrijving voor een training of opleiding geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Waarin men tot 14 dagen na inschrijving kosteloos kan annuleren, daarna geldt de regeling van maximaal 7 dagen voor aanvang annuleren. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de training of opleiding wordt 100% in rekening gebracht.

Coach/ trainer verhinderd: Indien de coach, trainer/ opleider verhinderd is zal deze de opdrachtgever/ cliënt tijdig, uiterlijk 1 uur voor het betreffende gesprek, de training of opleiding, hiervan in kennis stellen. De afspraak wordt op een ander moment ingehaald. Bij overmacht kan de coach, trainer/ opleider niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten of andere zaken van de cliënt t.a.v. het betreffende gesprek.

6.Tarieven: Alle tarieven van Momentum Training & Coaching zijn te vinden op de site

7.Betalingsvoorwaarden en termijn: Verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na ontvangen factuur overgemaakt te zijn op de rekening van MTC Momentum Training & Coaching of S.A.M Königs te Zandvoort NL57 INGB 0007305519 o.v.v. factuurnummer en naam. Alle trainingen 50% voor aanvang.
Bij vertraging van meer dan 4 weken worden herinneringskosten in rekening gebracht. 5%, na 8 weken 10%. Daarna wordt de factuur uit handen gegeven.

8.Betalingsverplichting:
Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

9.Vakmanschap: De coach, trainer/opleider zal deze overeenkomst naar beste inzicht, intentie en vermogen en overeenkomstig goed vakmanschap uitvoeren.

10.Inspanningsverplichting: De coach, trainer/ opleider houdt zich aan een inspanningsverplichting, er is geen resultaatverplichting.

11.Vertrouwelijkheid: De coach, trainer/opleider dient alle informatie die hij uit hoofde van de uitoefening van zijn beroep direct, indirect of uit enig andere bron heeft ontvangen als vertrouwelijk te beschouwen. Dit betekent dat niets van wat besproken wordt tijdens de gesprekken met de cliënt naar buiten wordt gecommuniceerd zonder toestemming van de opdrachtgever/ cliënt.

12.Verantwoordelijkheid: De cliënt/ deelnemer blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van adviezen en voor zijn/ haar eigen proces en resultaat.

13.Medische bevoegdheid: Momentum Training & Coaching biedt uitsluitend coaching, training en opleidingen aan en heeft geen medische bevoegdheid. De cliënt/ deelnemer zal zich voor medische adviezen en of behandeling tot de eigen (huis)arts dienen te wenden. Momentum Training & Coaching raadt de cliënt nooit af zich onder medische behandeling te stellen. Client blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn/ haar gezondheid en proces.

14.Klachtenprocedure: Momentum Training & Coaching beschikt over een klachtenprocedure.
Een klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.
Op een klacht zal binnen 1 week gereageerd worden.
Wij streven ernaar uw klacht binnen 4 weken af te handelen. Mocht het niet lukken binnen deze termijn zullen wij binnen genoemde termijn contact met u opnemen.

Komen wij er met u niet uit dan is er een mogelijkheid om een onafhankelijke derde in te schakelen:
mevr. H Tubbergen henny.tub@planet.nl
Het oordeel van deze persoon is bindend voor Momentum Training & Coaching en eventuele consequenties zullen z.s.m. worden afgehandeld.
Voor klachten kan gebruik gemaakt worden van het klachtenformulier op de website
Klachten worden geregistreerd en met afhandelingswijze 1 jaar bewaard.

15.Copyright: Alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal blijven eigendom van de auteurs. Het is deelnemers en opdrachtgevers niet toegestaan dit materiaal, al dan niet in gewijzigde vorm, te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen in enigerlei vorm of enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën of enige andere wijze zonder voorafgaande toestemming van Momentum Training & Coaching. Bij overtreding van deze verplichting wordt een boete van € 500,- per overtreding opgelegd. Deze boete is direct opeisbaar. Al ons lesmateriaal is gedeponeerd bij de belastingdienst.

16. Reiskosten & kilometerkosten:
Wij rekenen € 40 ct per km. Boven 1 uur enkele reis worden kosten voor reistijd gerekend: € 50,- per uur.